საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება

პროექტის მენეჯმენტი წარმოადგენს კომპლექსურ სერვისს: სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო ობიექტის საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსურ ინსპექტირებას  და ობიექტის მდგომარეობის  შეფასების მეთოდს, რომელიც უზრუნველყოფს განხორციელებული ინვესტიციების ეფექტურ მართვას;

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირების მოთხოვნილება, როგორც წესი, წარმოიქმნება საინვესტიციო პროექტის ნებისმიერი ეტაპის დასრულების ან მენარდის შეცვლის დროს. ექსპერტიზ

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება დაეხმარება დამკვეთს (დეველოპერი, ინვესტორი, მეპატრონე): ექსპერტიზა

 • აკონტროლოს პროექტის რეალიზების ნებისმიერ ეტაპზე მისი განხორციელება და ფინანსების მიზნობრივი ხარჯვა;
 • აკონტროლოს  პროექტის შესრულების ვადები და ღირებულება, სამუშაოთა დაბალი ხარისხით შესრულების მიზეზების აღმოსაფხვრელად;
 • ეფექტურად განახორციელოს მისი ბიზნეს ინტერესები და თავიდან აიცილოს ზედმეტი ხარჯები;

როგორ ტარდება საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება: ექსპერტიზა

ინსპექტირება იწყება დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი ნარდობის ხელშეკრულებისა და სანებართვო, საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, აგრეთვე საშემსრულებლო დოკუმენტაციის შესწავლითა და ანალიზით.

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირების მნიშვნელოვანი ეტაპია ობიექტის შესწავლა-გამოკვლევის ჩატარება:

 • პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ინსპექტირება;
 • სამშენებლო პროექტების ტექნიკური ინსპექტირება;
 • ობიეტის ან მისი ნაწილის მოცულობის და ყველა კონსტრუქციის აზომვა, უკვე შესრულებული სამუშაოების შემთხვევაში;
 • შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის დადგენა საპროექტო და ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან;
 • ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და ინსტრუმენტალური კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება და ა.შ.;
 • გამოყენებული მასალების ხარისხისა და ნორმატიული ხარჯის შემოწმება; 
 • აღმოჩენილი დეფექტებისა და შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად საჭირო, საპროექტო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული, პროექტის და მასზე დაყრდნობით შესასრულებელ სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირებას;

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირების საბოლოო ეტაპია 

დასკვნების ჩამოყალიბება, რეკომენდაციების შემუშავება, ანგარიშის მომზადება და წარდგენა. ექსპერტიზა

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება  მოიცავს: ექსპერტიზა

 • პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ინსპექტირებას;
 • საინვესტიციო სამშენებლო პროექტების ინსპექტირებას;
 • ობიექტზე  ჩასატარებელ სამუშაოთა ღირებულების განსაზღვრას ანუ ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირებას (შეფასებას) საბაზრო ფასების მიხედვით;
 • შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობისა და ხარისხის პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენას;
 • შესრულებულ სამუშაოებში აღმოჩენილი დეფექტებისა და შეუსაბამობების შესაძლო გავლენის განსაზღვრას მშენებლობის საერთო ღირებულებასა და დასრულების ვადაზე;

 • ობიექტზე აღმოჩენილი დეფექტებისა და შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად საჭირო, საპროექტო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული, პროექტის და მასზე დაყრდნობით შესასრულებელ სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირებას;
 • ობიექტის დასრულებისათვის საჭირო სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების განსაზღვრას, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, არსებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით;
 • პროექტით განსაზღვრული საჭირო მასალების და მოწყობილობების საშუალო-საბაზრო ღირებულების განსაზღვრას;
 • შრომის ანაზღაურებისა და დარიცხვების (ზედნადები ხარჯების, გაუთვალისწინებელი ხარჯების, დროებითი შენობა-ნაგებობების ხარჯების, გეგმიური დაგროვებისა და ა.შ.) შედარებას საპროექტო დოკუმენტაციასთან, სახელშეკრულებო პირობებთან და საშუალო საბაზრო მონაცემებთან;
 • ობიექტის დასრულების დონის განსაზღვრას, ანუ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის ფარდობას ობიექტის სრულ საპროექტო სამუშაოთა მოცულობასთან;