ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება

ვრცლად »

სამშენებლო, სარემონტო, სარესტავრაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის-ინსპექტირების საბაზო პაკეტი მოიცავს:ექსპერტიზა

 • ობიექტის (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, აეროდრომების, ელექტროქსელების და სისტემების (1000 ვ-მდე და 1000 ვ-ზევით), სუსტი დენები, გათბობა-ვენტილაცია-გაგრილების ქსელების და სისტემების, წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინების ქსელების და სისტემების) სამშენებლო სამუშაოებზე   ტექნიკურ ზედამხედველობა – ინსპექტირებას;
 • სამშენებლო ტექნოლოგიების, სამუშაოთა მოცულობების და ხარისხის, პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ-ტაექნიკურ დოკუმენტებთან, შესაბამისობის კონტროლს;
 • გამოყენებული მასალების ხარისხისა და მოცულობის, პროექტთან და ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან, შესაბამისობის კონტროლს;
 • სამუშაოთა შესრულების პროცესში შეუსაბამობებისა და დეფექტების გამოვლენას, ფოტოფიქსაციას, მათი დროულად გამოსწორების კონტროლს;
 • მენარდის მიერ ლაბორატორიული კვლევების და გაზომვების ჩატარების კონტროლს ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების შესაბამისად;
 • სამუშაოთა დასრულებული ეტაპების ჩაბარებას, შესრულებული სამუშაოების, პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან, შესაბამისობის დამოწმებას;
 • დაფარულ სამუშაოთა შესრულებაზე დაკვირვებას და შესაბამისი აქტების დამოწმებას;
 • შესრულებული სამუშაოების აღრიცხვას;
 • მენარდეს მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტებში (ფორმა#2) მოყვანილი სამუშაოთა მოცულობების შედარებას ხარჯთაღრიცხვასთან და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებთან;

დამატებითი დაკვეთის შემთხვევაში ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება აგრეთვე შეიძლება მოიცავდეს:

 • სამუშაოთა გრაფიკის შესრულების კონტროლს;
 • საჭიროების შემთხვევაში პროექტში ცვლილებების შეტანის ორგანიზებასა და კონტროლს;
 • ხარჯთაღრიცხვის არ არსებობის შემთხვევაში, მენარდეს მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტებში (ფორმა#2) მოცემული მასალების ღირებულების, შრომის ანაზღაურების, მანქანა-მექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასებთან და ყველა დანარიცხების ოდენობის შედარებას საშუალო საბაზრო მაჩვენებლებთან;
 • საინჟინრო ქსელების (მაგ. ელექრტობის, გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირება, სუსტი დენები) პროექტთან და ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან შესაბამისად შესრულების კონტროლს;
 • დამატებითი ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას ქვეკონტრაქტორი ლაბორატორიების საშუალებით;
 • გეოდეზიური, გეოლოგიური პარამეტრების გადამოწმებას