ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება

ვრცლად »

საპროექტო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შეფასება - ინსპექტირება მოიცავს:ექსპერტიზა

  • ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მოცულობების შედარებას პროექტით განსაზღვრულ მოცულობებთან;
  • ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსების დანახარჯებისა და მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან;
  • ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მასალის, შრომითი რესურსებისა და მანქანა-მექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასებთან;
  • გაუთვალისწინებელი ხარჯების, ზედნადები ხარჯების, დროებითი შენობა-ნაგებობების ხარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო მონაცემებთან;