პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება

ვრცლად »

პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება მოიცავს:

სამშენებლო, სარემონტო, სარესტავრაციო პროექტის მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტების მოთხოვნებთან პროექტის შემდეგი ნაწილების შესაბამისობის შეფასება-ნსპექტირებას

  • საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
  • საინჟინრო-ჰიდროლოგიური კვლევა; 
  • არქიტექტურული ნაწილი;
  • კონსტრუქციული ნაწილი; 
  • საინჟინრო ქსელები და მათი ტექნოლოგიური ნაწილები, კერძოდ: წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება, ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა;
  • HSE-შრომის უსაფრთხოება;
  • სახანძრო უსაფრთხოება;

ქსპერტიზა