პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება

ვრცლად »

პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება მოიცავს:

სამშენებლო, სარემონტო, სარესტავრაციო პროექტის მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტების მოთხოვნებთან პროექტის შემდეგი ნაწილების შესაბამისობის შეფასება/ნსპექტირებას

  • საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
  • საინჟინრო-ჰიდროლოგიური კვლევა; 
  • არქიტექტურული ნაწილი;

  • კონსტრუქციული ნაწილი (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, აეროდრომების)

  • საინჟინრო ქსელები და მათი ტექნოლოგიური ნაწილები, კერძოდ: ელ.მომარაგება 1000 ვ-მდე და 1000 ვ-ს ზევით, სუსტი დენებიწყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება, ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა;
  • HSE-შრომის უსაფრთხოება;
  • სახანძრო უსაფრთხოება;

ქსპერტიზა