ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

ვრცლად »

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება მოიცავს:ექსპერტიზა

ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება-ნსპექტირებას;

ინსპექტირების პროცესში აღმოჩენილი ყველა შეუსაბამობა აისახება ჩვენს მიერ გაცემულ ანგარიშში, რომელიც მოიცავს:

  • ობიექტის პარამეტრებს;
  • შეუსაბამობათა აღწერას და მათ ამსახველ ფოტომასალას;
  • დასკვნას ობიექტის ფაქტიური მდგომარების შესახებ, ინსპექტირების ჩატარების მომენტისთვის;

საჭიროების შემთხვევაში აგრეთვე შეიძლება მოიცავდეს:

  • აზომვით ნახაზს;
  • ლაბორატორიული კვლევების შედეგებს;
  • გეოდეზიური, გეოლოგიური და გეოფიზიკური კვლევების შედეგებს;
  • შენობა-ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობისა და მდგრადობის გაანგარიშებას;
  • საინჟინრო სისტემების კვლევის შედეგებს;
  • მოსაპირკეთებელი და სამონტაჟო სამუშაოების ხარისხის შესაბამისობის დასკვნას
  • რეკომენდაციებს შეუსაბამობების აღმოფხვრის გზების შესახებ;