პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება

იმისათვის, რომ დამკვეთი (დეველოპერი, ინვესტორი, მეპატრონე) დარწმუნებული იყოს, რომ პროექტი ან პროექტის ნაწილი შეესაბამება ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნებს, უნდა განხორციელდეს პროექტის შეფასება-ინსპექტირება.ექსპერტიზა

ინსპექტირების პროცესში მოწმდება:

 • საწყისი მონაცემების და საინჟინრო კვლევების მასალების სისრულე; 
 • სამშენებლო პროექტში მიღებული გადაწყვეტების შესაბამისობა წინასაპროექტო მასალებთან (ასეთების არსებობის შემთხვევაში), ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის მოქმედი დოკუმენტების მოთხოვნებთან;
 • სამშენებლო პროექტის სხვადასხვა ნაწილების საპროექტო გადაწყვეტების ურთიერთშეთანხმება და ურთიერთთავსებადობა;
 • ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებისგან გადახრის შემთვევაში განიხილება დასაბუთება და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ნებართვა;

პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება მოიცავს:

სამშენებლო, სარემონტო, სარესტავრაციო პროექტის მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტების მოთხოვნებთან პროექტის შემდეგი ნაწილების შესაბამისობის შეფასება/ნსპექტირებას

 • საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
 • საინჟინრო-ჰიდროლოგიური კვლევა; 
 • არქიტექტურული ნაწილი;

 • კონსტრუქციული ნაწილი (სამრეწველო და სამოქალაქო შენობა-ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების, აეროდრომების)

 • საინჟინრო ქსელები და მათი ტექნოლოგიური ნაწილები, კერძოდ: ელ.მომარაგება 1000 ვ-მდე და 1000 ვ-ს ზევით, სუსტი დენებიწყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება, ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა;
 • HSE-შრომის უსაფრთხოება;
 • სახანძრო უსაფრთხოება;

ქსპერტიზა