პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება

იმისათვის, რომ დამკვეთი (დეველოპერი, ინვესტორი, მეპატრონე) დარწმუნებული იყოს, რომ პროექტი ან პროექტის ნაწილი შეესაბამება ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნებს, უნდა განხორციელდეს პროექტის შეფასება-ინსპექტირება.ექსპერტიზა

ინსპექტირების პროცესში მოწმდება:

  • საწყისი მონაცემების და საინჟინრო კვლევების მასალების სისრულე; 
  • სამშენებლო პროექტში მიღებული გადაწყვეტების შესაბამისობა წინასაპროექტო მასალებთან (ასეთების არსებობის შემთხვევაში), ინსპექტირების ჩატარების მომენტისათვის მოქმედი დოკუმენტების მოთხოვნებთან;
  • სამშენებლო პროექტის სხვადასხვა ნაწილების საპროექტო გადაწყვეტების ურთიერთშეთანხმება და ურთიერთთავსებადობა;
  • ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებისგან გადახრის შემთვევაში განიხილება დასაბუთება და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ნებართვა;

პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება მოიცავს:

სამშენებლო, სარემონტო, სარესტავრაციო პროექტის მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტების მოთხოვნებთან პროექტის შემდეგი ნაწილების შესაბამისობის შეფასება-ნსპექტირებას

  • საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა
  • საინჟინრო-ჰიდროლოგიური კვლევა; 
  • კონსტრუქციული ნაწილი; 
  • საინჟინრო ქსელები და მათი ტექნოლოგიური ნაწილები, კერძოდ: წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება, ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა;
  • HSE-შრომის უსაფრთხოება;
  • სახანძრო უსაფრთხოება;

ქსპერტიზა