კონსალტინგი - საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება

ვრცლად »

კონსალტინგი - საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება  მოიცავს: ექსპერტიზა

 • პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ინსპექტირებას;
 • საინვესტიციო სამშენებლო პროექტების ინსპექტირებას;
 • ობიექტზე  ჩასატარებელ სამუშაოთა ღირებულების განსაზღვრას ანუ ხარჯთაღრიცხვის შედგენას, საშუალო-საბაზრო ფასების მიხედვით;
 • შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობისა და ხარისხის პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენას;
 • შესრულებულ სამუშაოებში აღმოჩენილი დეფექტებისა და შეუსაბამობების შესაძლო გავლენის განსაზღვრას მშენებლობის საერთო ღირებულებასა და დასრულების ვადაზე;

 • ობიექტზე აღმოჩენილი დეფექტებისა და შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად საჭირო პროექტის შემუშავებასა და მასზე დაყრდნობით შესასრულებელ სამუშაოთა საბაზრო ღირებულების დადგენას;
 • ობიექტის დასრულებისათვის საჭირო სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების განსაზღვრას, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, არსებული ხარჯთაღრიცხვის ან/და საშუალო-საბაზრო ფასების მიხედვით;
 • პროექტით განსაზღვრული საჭირო მასალების და მოწყობილობების საშუალო-საბაზრო ღირებულების განსაზღვრას;
 • შრომის ანაზღაურებისა და დარიცხვების (ზედნადები ხარჯების, გაუთვალისწინებელი ხარჯების, დროებითი შენობა-ნაგებობების ხარჯების, გეგმიური დაგროვებისა და ა.შ.) შედარებას საპროექტო დოკუმენტაციასთან, სახელშეკრულებო პირობებთან და საშუალო საბაზრო მონაცემებთან;
 • ობიექტის დასრულების დონის განსაზღვრას, ანუ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის ფარდობას ობიექტის სრულ საპროექტო სამუშაოთა მოცულობასთან;
 • ობიექტის სანებართვო და საშემსრულებლო დოკუმენტაციის ანალიზს;