საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება

ვრცლად »

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება  მოიცავს: ექსპერტიზა

  • პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ინსპექტირებას;
  • საინვესტიციო სამშენებლო პროექტების ინსპექტირებას;
  • ობიექტზე  ჩასატარებელ სამუშაოთა ღირებულების განსაზღვრას ანუ ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირებას (შეფასებას) საბაზრო ფასების მიხედვით;
  • შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობისა და ხარისხის პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენას;
  • შესრულებულ სამუშაოებში აღმოჩენილი დეფექტებისა და შეუსაბამობების შესაძლო გავლენის განსაზღვრას მშენებლობის საერთო ღირებულებასა და დასრულების ვადაზე;

  • ობიექტზე აღმოჩენილი დეფექტებისა და შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად საჭირო, საპროექტო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული, პროექტის და მასზე დაყრდნობით შესასრულებელ სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირებას;
  • ობიექტის დასრულებისათვის საჭირო სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების განსაზღვრას, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, არსებული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით;
  • პროექტით განსაზღვრული საჭირო მასალების და მოწყობილობების საშუალო-საბაზრო ღირებულების განსაზღვრას;
  • შრომის ანაზღაურებისა და დარიცხვების (ზედნადები ხარჯების, გაუთვალისწინებელი ხარჯების, დროებითი შენობა-ნაგებობების ხარჯების, გეგმიური დაგროვებისა და ა.შ.) შედარებას საპროექტო დოკუმენტაციასთან, სახელშეკრულებო პირობებთან და საშუალო საბაზრო მონაცემებთან;
  • ობიექტის დასრულების დონის განსაზღვრას, ანუ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის ფარდობას ობიექტის სრულ საპროექტო სამუშაოთა მოცულობასთან;