5 ნოემბერი 2015 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი; 

ხარისხის სფეროში სწავლება, თემა: ISO 17020-ის თავი  8, პ 8,5; 8,6; მენეჯმენტის ანალიზი (ვარიანტი A), შიდა აუდიტი (ვარიანტი A); თავი  8, პ 8,7; მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებები (ვარიანტი A); შიდა აუდიტის შედეგების განხილვა;

მომხსენებელი დიმიტრი მხეიძე,

ტექნიკური სწავლებათემა: საორგანიზაციო-მეთოდური და ინსპექტირების ჩატარების პროცესში შექმნილი დოკუმენტების იდენტიფიკაცია და კონფიდენციალობა; სახელმწიფო სტანდარტის ISO/IEC 17020:2012/2013 ს მიხედვით კონტროლირებული დოკუმენტების შემუშავების და მათში პერსონალის მხრიდან ცვლილებების შეტანის წინადადების მომზადების საკითხების განხილვა; 

მომხსენებელი:  ალექსანდრე ველიჯანაშვილი.


6 ივლისი 2015 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი;  

ხარისხის სფეროში სწავლებათემა - ISO 17020-ის თავი  7, პ. 7,5; 7,6; საჩივრები და აპელაციებისაჩივრებისა და აპელაციების პროცესი; თავი  8, პ 8,1; 8,2; მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტაცია (ვარიანტი A; თავი  8, პ 8,3; 8,4; დოკუმენტების მართვა (ვარიანტი A), ჩანაწერების მართვა (ვარიანტი A)

მომხსენებელი დიმიტრი მხეიძე,

ტექნიკური სწავლება,.თემა -სამშენებლო სფეროში მთავრობის ახალი დადგენილებების გაცნობის, გააზრების და შესრულების საკითხები; პერსონალის თანამდებობრივი ინსტრუქციების შესრულების და კონტროლის საკითხები; ხარისხის სახელმძღვანელოს პ6.2 და პ7.2, საშუალებები და მოწყობილობა;

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელობის მხრიდან ინსპექტირების საქმიანობის მონიტორინგის შედეგების განხილვა. მონიტორინგის შედეგების გამოყენება ტრენინგთან დაკავშირებული საჭიროებების განსაზღვრისათვის

მომხსენებელი:  ალექსანდრე ველიჯანაშვილი.


1 ივლისი 2015 წელი

ინსპექტირების ორგანოში ჩატარდა ინსპექტირების ორგანოს ტექნიკური მენეჯერების ინდივიდუალური შიდა ტრენინგი ინსპექტირების სფეროს გაფართოებასთან დაკავშირებით;  

ხარისხის სფეროში სწავლება, თემა - ინსპექტირების სფეროს გაფართოება: საპროექტო დოკუმენტაციისა და საინჟინრო კვლევების შედეგების მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება /ინსპექტირება

მომხსენებელი დიმიტრი მხეიძე,

ტექნიკური სწავლება, თემა- ინსპექტირების პროცესი და მომსახურების მიწოდება; სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 სტანდარტის მოთხოვნები;  ხელმძღვანელობის მხრიდან მონიტორინგის ტექნიკური მეთოდების შესახებ; მონიტორინგმა შესაძლოა მოიცვას სხვადასხვა ტექნიკური მეთოდის კომბინაცია, როგორებიცაა: სამუშაოს შესრულების შესაფასებლად ადგილზე განხორციელებული დაკვირვება, ანგარიშების მიმოხილვა, ინტერვიუები, მოდელირებული ინსპექციები და სხვა ტექნიკური მეთოდები. აღნიშნული კომბინაცია დამოკიდებულია ინსპექტირების საქმიანობის ტიპზე; პერსონალის კვალიფიკაციისადმი მოთხოვნები; ინსპექტირების ორგანოს მენეჯმენტის პოლიტიკა; უწყვეტი სწავლება ტექნოლოგიებისა და ინსპექტირების მეთოდების განვითარების შესაბამისად, ტექნიკური სწავლება და ხარისხის სფეროში სწავლება; თანამდებობრივი ინსტრუქციები;

მომხსენებელი:  ალექსანდრე ველიჯანაშვილი.


6 აპრილი 2015 წელი

ინსპექტირების ორგანოშო ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი;

ხარისხის სფეროში სწავლება, თემა - ISO 17020-ის თავი  6, პ. 6,3, ქვეკონტრაქტი. თავი  7, პ. 7,1; 7,2; ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები; თავი  7, პ. 7,3; 7,4; ჩანაწერები ინსპექტირების შესახებინსპექტირების ანგარიშები

მომხსენებელი დიმიტრი მხეიძე,

ტექნიკური სწავლება, თემა - აზომვითი სამუშაოების დროს ფოტოფიქსაცია, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების ორგანიზება; ელექტრონული ჩანაწერების ოპტიმიზება შაბლონების გამოყენებით, ელექტრონულ ღრუბელში მუშაობის ორგანიზება; შემოსული დოკუმენტების(ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა#2, პროექტი) შესწავლის ოპტიმიზება დროში და გუნდში მუშაობის ოპტიმიზება; გასული დოკუმენტების (ინსპექტირების ანგარიში) სტრუქტურის  და ინსპექრირების შედეგების დამუშავების მეთოდების განხილვა; ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელობის მხრიდან ინსპექტირების საქმიანობის მონიტორინგის შედეგების განხილვა. მონიტორინგის შედეგების გამოყენება ტრენინგთან დაკავშირებული საჭიროებების განსაზღვრისათვის

მომხსენებელი:  ალექსანდრე ველიჯანაშვილი.


17 იანვარი 2015 წელი

ინსპექტირების ორგანოშო ჩატარდა ტრენინგი-სემინარი: 

ხარისხის სფეროში სწავლება, თემა - სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტი - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ინსპექტირების სხვადასხვა ტიპის ორგანოების საქმიანობისათვის, თავი 4, პ.4.1,4.2; თავი  5, პ.5,1;5,2ადმინისტრაციული მოთხოვნები ორგანიზაციული სტრუქტურა და მენეჯმენტი;  თავი  6, პ.6,1;6,2პერსონალისაშუალებები და მოწყობილობა,

მომხსენებელი დიმიტრი მხეიძე,

ტექნიკური სწავლება, თემა -  ”სამოქალაქო მშენებლობის სტანდარტები და სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშების წესები CESMM3 ”, განიხილებოდა ინგლისში (მანჩესტერი) ჩატარებული ტრენინგის მასალები.

მომხსენებელი ოთარ დავლიანიძე;

თემა - ტექნიკური ზედამხედველობის პროცესში გაუთვალისწინებელი სამუშაოების აღრიცხვა და მათი გაფორმება სხვადასხვა სტანდარტით წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შემთხვევაში

მომხსენებელი ალექსანდრე ველიჯანაშვილი.