5 იანვარი 2016 წელი

კომპანიამ მიიღო აკრედიტაციის დამადასტურებელი მოწმობა გაფართოვებულ ინსპექტირების სფეროში, ISO/IEC17020:2012/2013  საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად:

  • სამშენებლო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირებ;

29 იანვარი 2016წელი

შედგა, კომპანიის 2015 წლის საქმიანობის შედეგების განხილვა და 

ონლაინ ელექტრონული მომსახურების სისტემის პრეზენტაცია


01 თებერვალი 2016 წელი

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელობის მხრიდან ინსპექტირების საქმიანობის მონიტორინგისა და შიდა აუდიტის შედეგების განხილვა. 
რიგგარეშე ხარისხის სფეროში სწავლება ტრენინგის პროგრამის მიხედვით-ტრენინგი#2: 
რიგგარეშე ტექნიკური სწავლება ტრენინგის პროგრამის მიხედვით-ტრენინგი#2:

04 მარტი 2016 წელი

ობიექტის ინსპექტირების პროცესში შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა ინსპექტორებისა და სპეციალისტემის მიერ,; 
რიგგარეშე ტექნიკური სწავლება ტრენინგის პროგრამის მიხედვით-ტრენინგი#2:

31 მარტი 2016 წელი

ონლაინ მომსახურების სისტემაში მენეჯმენტის ახალი წესების გაცნობა და გამოყენების მეთოდები; 
რიგგარეშე ტექნიკური სწავლება ტრენინგის პროგრამის მიხედვით-ტრენინგი#2:

31 მაისი 2016

შრომის კოდექსი, შრომის შიდაგანაწესი, შრომითი ხელსეკრულების პირობები; ISO 17020-ის თავი  7, პ. 7,3; 7,4;

აპრილის და მაისის გეგმიური ვერტიკალური შიდა აუდიტის შედეგების განხილვა

ტრეინინგის პროგრამის მიხედვით ტრენინგი#2


04 აპრილი 2016 წელი

ხარისხის სფეროში სწავლება ტრენინგის პროგრამის მიხედვით-ტრენინგი#3: 
ISO 17020-ის თავი 7, პ. 7,1; 7,2; ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები

23 დეკემბერი 2016

მონიტორინგისა და შიდა აუდიტის  ნოემბერ-დეკემბრის შედეგები;

თანხმლები დოკუმენტები: ფარული აქტები, სერთიფიკატები, ლაბ. კვლევები და სხვ.

პერსონალის რიგგარეშე შიდა ტრენინგი


24 დეკემბერი 2016

შედგა კომპანიის თანამშრომლების შობა-ახალი წლის საზეიმო ვახშამი